Třetí říše
Home Třetí říše Volksstrurm 2.sv.válka - 1 etapa Fall Weiß Zimní válka Weserübung Fall Gelb Bitva o Británii Balkán Afrika 1940-43 Photo Album Rozhlas song A.H. Horst Wessel Lili Marlen Duce

 

Holokaust

 

Nástup nacismu v Německu a příprava Německa na válku

Nástup nacismu v Německu

V roce 1920 se DAP (německá dělnická strana zal. v lednu 1919) přeměňuje na NSDAP (nacionálně- socialistická německá dělnická strana). V roce 1921 se vytvářejí úderné oddíly SA (Sturmabteilung). Roku 1923 se NSDAP pokusila o nacistický puč v Mnichově (neúspěšný). NSDAP byla zakázána a Adolf Hitler zatčen. Tehdy si Hitler uvědomil svou chybu a mění taktiku: chce se dostat k moci legální cestou (získat většinu ve volbách).  

Roku 1925 byla nově ustavena NSDAP a Hitler ji ovládl. O rok později založil oddíly SS (Schutzstaffel; Hitlerova osobní garda) a Hitlerjugend (Hitlerova mládež). Hitlerovi napomáhají též okolnosti (výsledky války a Versailleský mírový systém); začíná hlásit revanšismus (nápravu Versailles. mírového systému => ten přinesl hospodářskou krizi). Hitler podporuje nezaměstnané dělníky (ti věří, že dostanou práci) a střední vrstvy (důvěřují v zabránění obratu doleva). Svými projevy si postupně získává lidi (demagogická hesla). Hlásá antisovětismus (politika Drang nach Osten), antikomunismus (tím si získává podporu velkoburžoazie a krajně pravicových stran). Plánuje ovládnutí východní Evropy, vytvoření Velkoněmecké Říše, ovládnutí střední Evropy (Mitteleurope). Podařilo se mu též získat finanční kruhy.  

V roce 1931 je uzavřena tzv. Harzburská fronta (došlo ke spojení pravicových stran a představitelů finančního kapitálu). Hitler hlásá též rasismus (spojen s antisemitismem); sociální problémy byly zaměňovány za rasové problémy (ZA VŠE ŠPATNÉ MOHOU ŽIDÉ).
. . . . . . . . . . . . - Alfred Razenburg: Mýtus 20. století (bible rasismu)
. . . . . . . . . . . . . . . . - pokřivená interpretace Nietzeho nadčlověka, vůle k moci
. . . . . . . . . . . . . . . . - odmítání demokracie  

 

Program nacistické strany byl zveřejněn v díle Cesta k opětnému vzestupu (Mein Kampf) - napsal jej Hitler ve vězení v Landsbergu po neúspěšném puči.

Ve 20. letech NSDAP patřila k málo úspěšným stranám. Na počátku 30. let , také v důsledku světové hospodářské krize však získává voliče .

Heinrich a Adolf v Norinberku

Počet členů NSDAP

Ve volbách roku 1932 NSDAP získala 32 % hlasů (druhá nejsilnější strana = KS). Toho roku byly dvoje volby (v červenci a v listopadu). Nacisté se nemohli dohodnout s ostatními stranami; Hitler požadoval funkci kancléře (předchůdci: Francz von Papen, Kurt von Scheicher - oba odstoupili).  

30. ledna 1933 se Hitlerovi jeho sen konečně splnil: prezident Hindenburg jej jmenoval říšským kancléřem. K moci Hitlerovi pomohla totiž i velkoburžoazie a pravicové strany, které se obávali komunistické revoluce. Pomohly mu i rozpory uvnitř dělnického hnutí (KS × Soc-dem.)  

Hindenburg pak zůstal ve svém úřadu až do své smrti 2. srpna 1934. Zemřel ve svém domě v Neudecku ve východní Prusku, přesně dva měsíce před svými 87. narozeninami. Hitler za ním den před jeho smrtí přiletěl a navštívil ho. Starý a zmatený Hindenburg ho pokládal za císaře Viléma II. a oslovoval Hitlera „Vaše výsosti“.

Hindenburg byl zpopelněn na Tannebergském památníku.  Později aby jej uchránily před blížícími se Rusy, německé jednotky roku 1945 přesunuly rakve jeho a jeho manželky do města Marburg an der Lahn, kde byl znovu uložen do severní věže známého kostela svaté Alžběty a zde zůstávají dodnes.

Tannebergský památník (před zničením)

Hitler převzal pravomoci prezidenta a tituluje se „Führer und Reichskanzler“. Dochází k potlačení demokracie a k postupnému zakazování ostatních politických stran. Byly zrušeny odbory (místo nich vznikla fronta práce - organizace sdružující dělníky a podnikatele); byl rozpuštěn říšský sněm a tím nastolena totalita. Mocenské prostředky zajišťují oddíly SS, SA, GESTAPO (tajná policie) - osobní oddanost vůdci (fanatismus); propaganda - tu měl v rukou ministr Goebbels.

Hospodářství je řízené státem, vznikají tzv. „čtyřletky“; hosp. se podřizuje vojenským záměrům, zbrojní výrobě. 

V únoru roku 1933 došlo k požáru Říšského sněmu, ze kterého byli obviněni komunisté; byl zatčen jeden německý a tři bulharští komunisté (mezi nimi Jiří Dimitrov); to byl signál k pronásledování politických odpůrců (hlavně německých komunistů a sociálních demokratů) - právě pro ně byly zřízeny první koncentrační tábory v Německu. Soudní tribunál byl veřejný a konal se v Lipsku. Dimitrov obhájil sebe i své spolupracovníky (byli osvobozeni). Při tomto procesu poukázali právě na NSDAP, že by mohla sněm zapálit. Nakonec Lipský proces skončil přiznáním nemocného a snad i pomateného Holanďana Marinuse van der Lubbeho, který byl za trest popraven. Přiznání učinil jen proto, aby se dostal do dějin.  

 van der Lubbe (v pravo před soudem)

Teror zavedený nacisty se obrací i proti dosavadním přívržencům. Důležitou otázkou bylo totiž formování armády, ve které chtěly hlavní roli hrát oddíly SA (hnědé košile). Hitler s tím nesouhlasil a 30. června 1934 při akci zvané „noc dlouhých nožů“ bylo asi 1000 předáků SA zavražděno. Zabit byl také předák Ernst Röhm (tvrdý vůdce SA s homosexuální orientaci).  

Himmler a Ernst Röhm

Hlavní oporou Hitlerova Německa byly nyní oddíly SS, Gestapa, SD (zpravodajská služba; v jejím čele stál Reinhard Heydrich).

Roku 1935 byly vydány tzv. Norimberské rasové zákony namířené proti Židům.
Podle nich Židé..
. . . . nesměli uzavřít sňatek s Árijci (nesměli mít ani společný sex)
. . . . nesměli navštěvovat divadla, kina, kavárny
. . . . nesměli vykonávat intelektuální zaměstnání (lékaři, učitelé, vědci, ...)
. . . . nesměli mít majetek (Árizace židovského majetku)
. . . . mohli nakupovat jen v určitých hodinách, mohli jezdit v tramvaji jen vzadu, apod.
. . . . byli označováni nápisem
JUDE nebo žlutou šesticípou hvězdou
. . . byly též likvidovány knihy psané Židovskými autory (páleny před Berlínskou univerzitou)

Proto odcházeli do exilu (jakousi přestupní stanicí většinou bylo Československo - pak Francie a USA). Z Německa emigrovali např. bratři Mannové, Štefan Zwieg, Brecht, Remarque, Lion von Feuchtwanger aj.

V noci z 9. na 10. listopadu 1938 proběhla tzv. křišťálová noc (sypalo se sklo z výkladních skříní Židovských obchodů) - pogrom na Židy. Proběhly útoky proti židovským rodinám, proti židovským obchodům; bylo zabito mnoho lidí, majetek byl zničen a zabaven.

Příprava Německa na válku

Německo porušovalo i Versailleské dohody, i Locarno. Západ se však nezmohl na více než protesty.

Německo se chystalo budovat armádu: 1933 opustilo Společnost Národů, čímž si otevřelo cestu k nekontrolovanému zbrojení a budování armády; 1935 opět porušilo Versailles. dohodu (zavedlo všeobecnou brannou povinnost)

Po plebiscitu (hlavně díky nezájmu francouzských obyvatel) bylo k Německu připojeno Sársko. V březnu 1936 Hitler poslal vojsko do Porýní (demilitarizované pásmo) => remilitarizace Porýní. Hitler připravuje útočné plány proti východním sousedům (plán proti ČSR: Schulung; plán proti Rakousku: Fall Otto). Německo se začalo neomezeně ozbrojovat, rozvíjela se válečná výroba (militarizace hospodářství). Roku 1936 zasahuje do Španělské občanské války; podporuje Itálii ve výbojných plánech.  

nahoru